Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web tại https://sangsieusale.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp địa phương hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của sangsieusale chỉ để xem cá nhân, phi thương mại tạm thời. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của sangsieusale;
xóa bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền nào khác khỏi tài liệu; hoặc
chuyển tài liệu cho người khác hoặc “sao chép” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi sangsieusale bất cứ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của sangsieusale được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. sangsieusale không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.
Hơn nữa, sangsieusale không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, sangsieusale hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của sangsieusale, ngay cả khi sangsieusale hoặc đại diện được ủy quyền của sangsieusale đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web sangsieusale có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. sangsieusale không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. sangsieusale có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, sangsieusale không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

sangsieusale đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của sangsieusale của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

7. Sửa đổi

sangsieusale có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.